Årsmöte 2006 2006-03-05
Plats: Klubbens dojo
 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd.
  12st medlemmar hade rösträtt på mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
  Frågan om mötet utlysts på rätt sätt besvarades ja.
 4. Faställande av föredragningslista.
  Föredragningslistan godkändes.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Ivar Nilsson valdes till ordförande för mötet och Andreas Wällstedt till sekreterare.
 6. Val av protokolljusterare samt rösträknare för mötet.
  Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Fredrik Lövstål och Janet Hultman.
 7. a. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2005.
  Verksamhetsberättelsen godkändes.
  b. Genomgång och godkännande av förvaltningsberättelsen för 2005.
  Förvaltningsberättelsen godkändes.
 8. Genomgång av revisionsberättelsen för 2005.
  Revisionsberättlsen presenterades.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  Frågan om ansvarsfrihet för det år revisionen avser besvarades ja.
 10. Faställande av medlemsavgifter för 2007.
  Mötet bestämde att höja medlemsavgiften 2007 från 100 kr per år till 150 kr per år.
 11. Faställande av verksamhetplan samt budget för 2006.
  Verksamhetsplan och budget för 2006 godkändes.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Mötet bestämde att informera medlemmar om vikten att ha egna dauerbindor med sig.
 13. Val av:
  a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år.

  Mötet valde Petri Teileri
  b. Föreningens kassör för en tid av 1 år
  Mötet valde Glenn Bardh
  c. Föreningens sekreterare för en tid av 1 år
  Mötet valde Andreas Wällstedt
  d. 3 övriga ledamöter för en tid av 1 år
  Mötet valde Tony Petersson, Ivar Nilsson och Janet Hultman
  e. 2 suppleanter för en tid av 1 år
  Mötet valde Kristina Karlsson och Joakim Henriksson
  f. Föreningens revisor för en tid av 1 år
  Mötet valde Sven Wällstedt
  g. 3 ledamöter till valberedning för en tid av 1 år
  Mötet valde Fredrik Lövstål, Anton Ulriksson och Erik Ulriksson
  h. Beslut om val av ombud till SF-möten samt SDF-möten.
  Frågan hänskjuts till styrelsen

 14. Övriga frågor.
  En fråga om val av PR ansvarig hänskjuts till styrelsen
 15. Mötet avslutat

 16. ____________________________________
  Ivar Nilsson, Ordförande


  ____________________________________
  Janet Hultman, Justerare


  ____________________________________
  Fredrik Lövstål, Justerare