Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 1 2003-02-14
Tid: 14:00 - 14:46
Plats: Klubbens Dojo
Närvarande: Närvarande: Glenn Bardh Kassör
Janet Hultman Sekreterare
Hanna Rehnkvist Ledamot
Ivar Nilsson Ledamot
Joakim Petterson Ledamot
Ola Rosenius Valberedare
 1. Mötets öppnande.
  Ivar förklarade mötet öppnat.

 2. Val av ordförande och sekreterare samt justeringsman för mötet.
  Ivar valdes till ordförande för mötet. Janet valdes till sekreterare för mötet. Hanna valdes till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.

 3. Godkännande av dagordningen
  Dagordningen godkändes

 4. Firmatecknade 2003
  Till firmatecknare för Budoklubben Yoi, med rätt var för sig fritt disponera klubbens postgiro 171978-0 valdes Petri Teileri xxxxxx-xxxx och Glenn Bardh xxxxxx-xxxx.

 5. Övrigt
  • Städning utav lokalen
   Ivar ska skriva ut en lista på de olika städuppgifterna och vilka som ska sköta dem.

  • Informationsblad
   Ola och Joakim ska skriva ett informationsblad om vad som händer på träningar, ute på tävlingar och div. Detta informationsblad ska skickas ut i klubben till medlemmar och föräldrar en gång i månaden eller efter behov.

  • Tävlingsansvarig
   Hanna och Janet blev utsedda till tävlingsansvariga och ska ha uppsikt över kommande tävlingar.
  • Passiva medlemmar
   Frågan angående propagerande för passiva medlemmar hänvisas till nästa styrelsemöte.

  • Årsmöte i Västragötalands Judoförbund
   Det är årsmöte den 2 Mars i distriktet. Ivar kommer att representera vår klubb.

 6. Tävling
  Den 1 Mars är Västcup 1 i Götene. Vi kommer att skicka 5-6 stycken tävlande a 100:-/deltagare, samt även hjälpa till vid själva arrangemanget. GulorCup den 15 Mars skickar vi 3 stycken tävlande a 80:-/deltagare.

 7. Nästa möte
  Nästa möte bestäms till den 30 Mars klockan 13.00

 8. Mötets avslutande.
  Ivar förklarar mötet avslutat.