BK Yois Årsmöte 16/2 2003

Plats: Klubbens Dojo

§1. Upprop och fastställande utav röstlängd.

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§3. Fastställande utav dagordning.
Dagordningen godkändes med ett inlägg, § 16 B.

§4. Val utav ordförande samt sekreterare för mötet.
Till ordförande valdes Ivar Nilsson. Sekreterare valdes Janet Hultman.

§5. Val utav 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
Hanna Rehnkvist och Glenn Bardh valdes.

§6. Val av 2 stycken rösträknare.
Hanna Rehnkvist och Glenn Bardh valdes återigen.

§7. Föredraging av verksamhetsberättelsen.
Efter förerdagningen påpekades några felaktigeheter som justerades.

§8. Föredragning av förvaltningsberättelsen
Ett litet fel upptäcktes och justerades.

§9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
Ingen hade något att invända mot detta.

§11. Val av ordförande för ett år.
Petri Teileri

§12. Val av kassör för ett år
Glenn Bard

§13. Val av sekreterare för ett år
Janet Hultman

§14. Val av 3 övriga ledamoter för ett år
Joakim Pettersson, Ivar Nilsson och Hanna Rehnkvist

§15. Val av 2 suppleanter för ett år
Hennry Svensson och Eddie Tisma

§16 A. Val av valberedning för ett år
Ola Rosenius och Mikael Kilén.

§16 B. Val av revisor för ett år
Andreas Wällstedt

§17. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Det bestämdes att medlemmsavgiften skulle vara oförändrad. 100:- per kalenderår.

§18. Fastställande av verksamhetsplanering för 2003
Verksamhetsplaneringen gick samtliga igenom och den fastställdes.

§19. Fastställande av budget för 2003
Budgeten för 2003 fastställdes.

§20. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§21.Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid Protokollet

_________________
Janet Hultman


  
Justerat


  
_________________ _________________ _________________
Ivar Nilsson Glenn Bardh Hanna Rehnkvist