Budoklubben Yoi's styrelsemöte nr 5 1/9 2002
Plats: klubbens Dojo
Närvarande: Petri Teileri Ordförande
Glenn Bardh Kassör
Ola Rosenius Sekreterare
Hanna Rehnkvist Ledamot
Janet Hultman Ledamot
Ivar Nilsson Suppleant
 1. Mötets öppnande.
  Petri förklarade mötet öppnat.

 2. Val av ordförande och sekreterare samt justeringsman för mötet.
  Petri valdes till ordförande för mötet.
  Ola valdes till sekreterare för mötet.
  Hanna valdes till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.

 3. Godkännande av dagordningen
  Dagordningen godkändes

 4. Rapporter
  Ordförande
  Har inget att rapportera
  Sekreterare
  Har inget att rapportera
  Kassören
  38017.95 kr finns på klubben konto.
  Judo ansvariges rapport
  Har haft sommarträning 1 gång i veckan, då bad har varit vanligt
  Jujutsu ansvariges rapport
  Har inget att rapportera

 5. Lokalfrågor
  • Nycklar 5 par nycklar saknas och 8 par är inlämnade 13 nycklar till nya lokal behövs och skall göras.
   Dessa nycklar bör gå till köket ytterdörr och eventuellt omklädningsrum. Det beslutas att Petri skall kolla upp. Beslut även taget att Ivar snarast skall ta 2 kopior för att starta träning så tidigt som möjligt.
  • Spegel Placering av spegel diskuterades.
   Adressändring och telefonflytt
   Klubbens nya adress är:
     Budoklubben Yoi
     Järnvägsgatan 19
     565 31
     Mullsjö
        
   Beslut taget att all post numera skall komma till klubben Telefon skall installeras. Dessa ändringar beslutas att Glenn och Ivar skall genomföra
  • Träningsstart Träningen skall start vecka 37

   Judon har träning måndag och onsdag,
   18.00-19.30 barn och 19.30 - 21.00 vuxna

   JuJutsun har träning tisdag och torsdag
   18.30-19.30 barn och 19.30- 21.00 vuxna

  • Affischer och reklam ang. start och ny lokal. Samma affischering som tidigare. Hanna skall göra ett förslag till affisch.

 6. RM-läger Beslut taget att bevilja 1000kr för skickande av deltagare till RM-läger 13-15 september.

 7. Nästa möte Nästa möte bestäms till den 6 oktober 13.30

 8. Övriga frågor Glenn skall prata med Lars Gren ang. Investerings bidrag.
  Petri skall höra med Linder om utbildningsbidrag.
  Städning skall lösas.
  Viktiga datum utreds av Ivar och Glenn.

 9. Mötets avslutande. Petri förklarar mötet avslutat.