JUDO
lite kort | grundare | tekniker | kata | tävling

Kodokan goshin jutsu

against unarmed attack...
...when held
...at a distance
royote-dori
hidari-eri-dori
migi-eri-dori
kataude-dori
ushiro-eri-dori
ushiro-jime
kakae-dori
naname-uchi
ago-tsuki
gammen-tsuki
mae-geri
yoko-geri
against armed attack...
...knife
...stick
...pistol
tsukkake
chuku-zuki
naname-zuki
furiage
furioroshi
morote-zuki
shomen-zuki
koshi-gamae
haimen-zuki