MJUKJUDO
home | mjuk judo | gradering | teknikgrupper | kata | litteratur | reklam

5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 kyu

Teknikgrupp 1 (svep)
1. O soto otoshi
2. O soto gari
3. O uchi gari
4. Ko soto gari
5. Ko uchi gari
Teknikgrupp 2 (höft)
1. O goshi
2. Koshi guruma
3. Tsuri goshi
4. Tsuri komi goshi
5. Sode tsuri komi goshi
6. Sode tsuri komi goshi (enarms)
Teknikgrupp 3 (hand)
1. Ippon seoinage
2. Eri Seoinage
3. Morote Seoinage
4. Seoinage m. överkliv
5. Seoinage vä kast m. hö ingång
6. Seoiotoshi
Teknikgrupp 4 (kast med ben)
1. Harai goshi
2. Uchi mata
3. Hane goshi
4. O guruma
5. O soto guruma
6. Kenken uchi mata
Teknikgrupp 5 (ben stance)
1. Kubi nage
2. Tai otoshi
3. Soto makikomi
Teknikgrupp 6 (block)
1. Sasae tsuri komi ashi
2. Hiza guruma
Teknikgrupp 7 (sopa)
1. Okuri ashi harai
2. De ashi harai
3. Harai tsuri komi ashi
4. Tsubame gaeshi
Teknikgrupp 8 (offer med ben)
1. Tomoe nage
2. Yoko tomoe nage
3. Sumi gaeshi
4. Yoko sumi gaeshi
Teknikgrupp 9 (grepp i ben)
1. Kibisu gaeshi
2. Kuchiki taoshi
3. Morote gari
4. Sukui nage
Teknikgrupp 10 (offer)
1. Uki waza
2. Yoko otoshi
3. Tani otoshi
4. Yoko guruma
5. Yoko wakare
Teknikgrupp 11 (lyft)
1. Te guruma
2. Kata guruma (knä)
3. Kata guruma
4. Ushiro goshi
5. Utsuri goshi
6. Ura nage