Stadgar för Grå

§1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Grå. Styrelsen har sitt säte i Habo.

§2 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§3 Syfte
Föreningens syfte är att främst främja spelande av olika former av rollspel, då framför allt levande rollspel.

§4 Oberoende
Föreningen är religöst och politiskt oberoende.

§5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är från 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiften storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

§7 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. Medlemsantalet i styrelse ska vara udda.

§8 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmötet tre valberedare, varav en är sammankallade. Valbar är medlem i föreningen.

§10 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst en månad i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året
8. Revisorernas berättelse för förra året
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets budget
12. Övriga frågor
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Val av årets valberedare
16. Mötets avslutande

§11 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§13 Ekonomi
Föreningen får aldrig överskrida sina tillgångar.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem äger rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten äger endast närvarande i styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal fortsätter förhandlingarna tills enkel röstövervikt inskrider.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten. För att var giltig måste ändringen antas med tre fjärdedelar av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelse til mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av stadgar om föreningsform (§2), syfte (§3), stadgeändring (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning för framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Förening kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Tillbaka