Styrelsemötesprotokoll för Grå

9 mars 1999

Närvarande:
John Kilefors, kassör
Rasmus Stenbäcken, vice ordförande
Lars-Åke Karlsson, ordförande
Erik Magnusson, sekreterare

Frånvarande p.g.a. sjukdom:
Simon Haglund, ledamot

1. Lars-Åke Karlsson förklarade mötet öppnat.

2. John Kilefors valdes till justerare.

3. Dagordningen godkändes efter följande ändringar:
Efter punkt 3 fördes det in en ny punkt 4 med följande ämne: "Årsmöte". Detta medföljde at gamla punkt 4 blev punkt 5 och punkt 5 blec punkt 6 o.s.v.

4. Beslut togs om att årsmötet ska ägarum den 27:e mars.
En diskussion om nästa styrelse ägde rum. Den kretsade mest runt att vi inte har någon valberedning.
Beslut togs om att en proposition med följande lydelse ska skickas till årsmötet:
"Styrelsen föreslår årsmötet att behålla medlemsavgiften på 50 SEK för 1998 och 1999."
Beslut togs om att en proposition med följande lydelse ska skickas till årsmötet:
"Styrelsen föreslår årsmötet att behålla nuvarande stadgar."

5. En diskussion om hur Grå ska hjälpa "lajv"-arrangörer ägde rum. Styrelsen kom fram till att SL ska sköta spelet, så ordnar Grå med resten.

6. Beslut togs om att Grå ska arrangera ett diskussionsforum för rollspel.
Beslut togs om att Erik Magnusson blev ansvarig för diskussionsforumet.
En diskussion om diskussionsforumet ägde rum. Bl.a. diskuterades detta:
Målgruppen för forumet är alla.
Vi bör bjuda in media.
Vi ska bjuda in Diddi Örnstedt eftersom hon har varit stark motsåndare till rollspel.
Ev. föreläsare: Len Howard och Maria Ytterbrink.
Vi ska kolla upp vilka bidrag man kan söka för ett sådant här arrangemang.
Ev. ämnen på forumet: "Rollspels funktion i samhället", "Varför ska man spela rollspel i föreningar?", "Vilka spelar rollspel?".
Styrelsen vill ha en budget på arrangemanget så snabbt, som möjligt.

7. John Kilefors informerade om det ekonomiska läget:
Vi har 690 SEK i kassa.
Vi har en skuld på 350 SEk.
Det är troligt att vi får 1200 SEK i bidrag i april.
Beslut togs om att i första hand använda oss av fakturering vid betalningar.

8. Övriga frågor:
En diskussion om "lajv"-datum ägde rum. Vi kom fram till att Grå så långt som möjligt ska bestämma datum för "lajven".
Beslut togs om att föreslår SL för Habo-"lajvet" att lägga det på helgerna v. 12 och v. 15.
Vi beslutade att John Kilfors för göra inköp för max 150 SEK utan styrelsens medhåll. John Kilefors får efter ordförandes godkännande göra inköp för 300 SEK. Vid större inköp skall styrelsen ta ett beslut.

9.Lars-Åke Karlsson förklarade mötet avslutat.

Tillbaka