Styrelsemötesprotokoll för Grå

22 december 1998

Närvarande:
Rasmus Stenbäcken, vice ordförande
Lars-Åke Karlsson, ordförande
Erik Magnusson, sekreterare
Simon Haglund, ledamot
John Kilefors, kassör

1. Öppnandet av mötet:
Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare:
Till justerare valdes Simon Haglund.

4. Konto till föreningen:
Kassören skall kontrollera lämpligaste kontotypen.
Kassören och ordförande skall undersöka vilka bidragsmöjligheter som finns, till exempel: Grundbidrag, aktivetetsbidrag, ungdomsbidrag, sturiecirkelbidrag.

5. Rese-ersättning:
Föreningen ska ge en rese-ersättning på 1kr / kilometern för transporter till styrelsemöten och under lajv, med styrelsens godkännande.

6. Övriga frågor:
Inga övriga frågor.

7. Avslutande av mötet:
Mötet avslutades.

Tillbaka